• Post category:news

дискусия върху миграцията и пола в контекста на пандемия
Укрепване на международното сътрудничество за подкрепа и интеграция на жени от трети страни, жертви на трафик на хора

Ковид пандемията  засегна всички общества и държави, но най-сериозно тя се отрази на маргинализираните и уязвими общности каквито са мигрантите и жертвите на трафик. Тя доведе до влошаване на съществуващите условия за социално изключване и неравенство и направи интеграцията в обществото още по-трудна.

В този контекст партньорите в проект ТОЛЕРАНТ (Международна мрежа за заетост и интеграция на жени, жертви на трафик) организираха в края на 2020 международна конференция, за да обсъдят резултатите от проекта и да стимулират международен диалог за социалната и трудовата интеграция на уязвими мигранти, сред които са и жертвите на трафик.

Конференцията събра повече от 100 участника – експерти и професионалисти от различни институции, които имаха възможност да споделят своята гледна точка, позитивен опит и затруднения, когато става въпрос за трудова интеграция на жени, жертви на трафик, които са мигрантки, бежанки или търсещи убежище. Участниците формулираха препоръки и предложения как по най-ефективен начин засегнатите могат да бъдат подпомогнати.

В дискусиите стана ясно, че икономическите последствия от пандемията са направили още по-труден достъпа до пазара на труда за най-уязвимите хора, за които да си намерят работа с нормални условия на труд е вече почти невъзможно. Това важи в най-голяма степен за жените мигрантки, преживели трафик на хора с цел сексуална експлоатация, които се справят с редица допълнителни затруднения като психична травма, непознаване на  местния език, липса на достатъчно трудов опит и квалификация или невъзможност да докажат такива с документи, грижа за деца, културни бариери и стереотипи. За тях стабилният доход и устойчивата заетост се оказва голямо предизвикателство.

Заради прилаганите предпазни мерки и анти-ковид ограничения възможностите за намиране на работа точно на тези жени  крайно ограничени , а тези от тях, които са работили преди пандемията, са загубили работата си. Заради наложените мерки се оказа много трудно те да бъдат подкрепени, тъй като  им се предоставят различни услуги, които трябва да се осъществяват онлайн. Всички партньори по проекта предложиха нови начини на работа и достъп до нуждаещите се.

В рамките на няколко уъркшопа се проведоха дискусии върху въпроси, свързани с миграцията, пола, заетостта и трафика на хора. Подчерта се необходимостта от прилагане на подход, основан на човешките права, който поставя нуждите на жертвите в центъра на всички действия. Овластяването и осигуряване на заетост  заемат много важно място, когато става въпрос за холистичен подход за устойчива интеграция на пострадалите. Политиките за подкрепа трябва да предоставят на жертвите на трафик лесен и директен достъп до пазара на труда, което е основен фактор не само за социалното им включване, а и за превенция на повторен трафик.

Подчерта се връзката между трудовата интеграция и социалната работа, която е гаранция за успешна интеграция.

Въз основа на направените изводи бяха изготвени предложения, които са представени в Бюлетина на проекта ТОЛЕРАНТ.

Беше представен Наръчник за интегрирано предоставяне на подкрепа  за заетост на жени, гражданки на трети страни, които са жертви на трафик на хора с цел сексуална експлоатация, който подпомага работата на НПО, доставчиците на социални услуги и държавните институции. Тук можете да свалите и да разгледате Наръчника.

Малко информация за проекта

Толерант е международна мрежа, която подкрепя жертви на трафик чрез интегрирането им на пазара на труда. Тя е създадена в рамките на проекта ТОЛЕРАНТ – Международна мрежа за заетост и интеграция на жени, жертви на трафик (TOLERANT – Transnational Network for Employment integRAtion of women vicTims of trafficking). Мрежата се развива и подържа от шест организации, които работят в подкрепа на жертви на трафик в Австрия България, Гърция, Италия и Румъния.

Платформата на мрежата  е създадена с цел обмяна на добри практики, опит и информация, свързани с работата с жени, жертви на трафик с цел сексуална експлоатация и интеграцията им на пазара на труда. Тя дава възможност за споделяне на ресурси, информация, нови подходи, методологии и практики, чрез които се адресират нуждите от трудова интеграция на жените, жертви на трафик. Мрежата утвърждава интегриран, съобразен с пола, подход в предоставянето на услуги за интеграция и заетост. Помощта за жертвите на трафик да намерят достойна и легална работа е възможност те да станат автономни, да възстановят контрола върху живота си и да се предотврати повторната виктимизация и експлоатация в страната на пребиваване, както и риска от социално изключване. Това е най-сигурният начин те да получат шанс да станат пълноценни членове на обществото.

За повече информация моля да посетите https://tolerantproject.eu/!